Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych dla klientów/dostawców/usługodawców zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

 

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą firmą. Dla kierownictwa przedsiębiorstwa BGH Edelstahlwerke GmbH ochrona danych osobowych ma szczególne znaczenie. Korzystanie ze stron internetowych firm należących do holdingu BGH Edelstahlwerke GmbH jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak ktoś chciałby poprzez naszą stronę internetową skorzystać ze specjalnych usług serwisowych, które oferujemy, może się okazać, że przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne, a nie jest wymagane do wykonania obowiązku prawnego, to poprosimy Państwa o wyrażenie zgody.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. W niniejszym oświadczeniu chcemy poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu pozyskiwania, korzystania i przetwarzania danych osobowych. Następnie osoby, których przetwarzanie dotyczy, zostaną w niniejszym oświadczeniu poinformowane o przysługujących im prawach.

Państwa dane osobowe są zapisywane z wykorzystaniem odpowiednich możliwości technicznych i organizacyjnych, a osoby trzecie nie mają do nich dostępu. Nie możemy Państwu zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych w komunikacji mailowej, dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy drogę pocztową.

1. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w myśl Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych ustaw o ochronie danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz przepisów o charakterze ochrony danych jest:

BGH Edelstahlwerke GmbH
Am Stahlwerk 1
01705 Freital
Niemcy
Tel.: 0351-646 0
E-Mail: info@bgh.de
Website: www.bgh.de

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest dostępny pod poniższym adresem:

Industriestr. 9
57076 Siegen
Deutschland
Tel.: 0271-701 421

E-Mail: beauftragter.datenschutz@bgh.de

Każda osoba zainteresowana, która ma pytania związane z ochroną danych, może się zwrócić bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

 

3. Cookies

Strony internetowe holdingu BGH Edelstahlwerke GmbH korzystają z plików cookies. Cookies to dane tekstowe, które są wysyłane i zapisywane w systemie komputerowym przez przeglądarki internetowe.

Wiele stron internetowych i serwerów działa prawidłowo dzięki wykorzystaniu cookies. Wiele cookies posiada tzw. identyfikator cookie. Składa się z szeregu znaków, na podstawie których strony internetowe i serwery mogą być przyporządkowane do konkretnych przeglądarek internetowych. To umożliwia zapamiętanie naszych preferencji i spersonalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Dzięki jednoznacznemu identyfikatorowi istniej możliwość rozpoznania i zidentyfikowania przeglądarki internetowej.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies firma BGH Edelstahlwerke GmbH może zapewnić użytkownikom przyjemne korzystanie ze strony internetowej, co bez wykorzystania plików cookies, nie byłoby możliwe.

Dzięki cookies informacje i oferty znajdujące się na naszej stronie internetowej są lepiej dopasowane do oczekiwań i preferencji użytkowników. Pliki cookies umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem zapamiętania odwiedzin na stronie jest przyjemniejsze korzystanie z naszej strony internetowej.

Osoba korzystająca z naszej strony internetowej w każdym momencie może, przy użyciu odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, wyłączyć możliwość korzystania z plików cookies i tym samym na stałe je zablokować. Poza tym w każdej chwili istnieje możliwość usunięcia zapisanych już plików, wykorzystując przeglądarkę internetową albo inne oprogramowanie. Jest to możliwe w każdej powszechnie używanej przeglądarce internetowej. Po zablokowaniu obsługi cookies przez wykorzystywaną przeglądarkę internetową, nie można korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

 

4. Rejestrowanie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa BGH Edelstahlwerke GmbH po każdym jej wywołaniu przez osobę zainteresowaną albo automatycznym wyszukaniu przez system rejestruje szereg danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w pliku dziennika na serwerze. Zapisywane mogą być tylko (1) stosowane rodzaje i wersje wyszukiwarek, (2) systemy operacyjne wykorzystywane przez system przekierowujący, (3) strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. referer), (4) podstrony, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6)  adres IP, (7) dostawca usług internetowych użytkownika, który został przekierowany na stronę, (8) inne podobne dane i informacje, które mają na celu ochronę przed niebezpieczeństwem w przypadku ataku na nasze systemy IT.  

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji firma BGH Edelstahlwerke GmbH nie określa danych konkretnej osoby. Informacje te są raczej wykorzystywane, aby (1) umieścić na naszej stronie internetowej prawidłowe treści, (2) zoptymalizować treści oraz reklamę,(3) zagwarantować trwałą sprawność naszych systemów IT i technologii oraz (4) w przypadku ataku cybernetycznego przygotować niezbędne informacje dla organów ścigania potrzebne do ustalenia sprawców. Te dane i informacje pozyskane w sposób anonimowy będą wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, tak aby zagwarantować optymalny poziom bezpieczeństwa danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. Anonimowe dane z pliku dziennika są przechowywane oddzielnie do przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

5. Możliwość kontaktu z nami przez stronę internetową

Strona internetowa firmy BGH Edelstahlwerke GmbH posiada, w oparciu o przepisy prawne, dane, które umożliwiają szybki elektroniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba zainteresowana nawiąże kontakt przez e-maila lub przez formularz kontaktowy z administratorem danych, to przekazane dane osobowe tej osoby zainteresowanej zostaną automatycznie zapisane. Dane osobowe osoby zainteresowanej przekazane dobrowolnie administratorowi danych będą gromadzone w celu przetwarzania albo w celu nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

6. Rutynowe usunięcie i zablokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i zapisuje dane osobowe osób zainteresowanych tylko na taki okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego dane są zapisywane, lub który jest przewidziany przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie albo inne ustawy lub przepisy, które obowiązują administratora w zakresie przetwarzania danych.

Jeśli cel, dla którego dane były zapisywane, już nie istnieje, albo upłynie termin przechowywania danych osobowych przewidywany przez innego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo i zgodnie z przepisami blokowane i usuwane.

 

7. Prawa osób zainteresowanych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:

  • a)    Prawo do potwierdzenia (art. 15 RODO)
  • b)    Prawo do uzyskania informacji   (art. 15 RODO)
  • c)    Prawo do sprostowania danych   (art. 16 RODO)
  • d)    Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)     (art. 17 RODO)
  • e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania                            (art. 18 RODO)
  • f)     Prawo do przenoszenia danych                                      (art. 20 RODO)
  • g)    Prawo do sprzeciwu                                                        (art. 21 RODO)
  • i)     Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych      (art. 7 RODO)

 

8. Ochrona danych w dokumentach aplikacyjnych i w procesie rekrutacji

Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych może odbywać się także droga elektroniczną. Dzieje sią tak w przypadku, gdy kandydat przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, mailem lub wysyła formularz znajdujący się na stronie internetowej. Jeśli administrator danych zawiera z kandydatem umowę o pracę, to wówczas przesłane dane będą wykorzystywane w celu realizacji umowy zatrudnienia z zachowaniem przepisów prawnych. Jeśli administrator nie zawrze umowy z kandydatem, to wówczas dokumenty, po przekazaniu informacji o decyzji odmownej, zostaną usunięte, jeśli nie jest to sprzeczne z innym, uzasadnionym interesem administratora. Inny, uzasadniony interes administratora, to w myśl tego zapisu, np. obowiązek dowodowy w postępowaniu o naruszeniu przepisów o ogólnym równym traktowaniu (AGG).

 

9. Podstawy prawne przetwarzania

Art. 6 akapit I lit. a) Rozporządzenia RODO stanowi dla naszego przedsiębiorstwa podstawę prawną dla procesów przetwarzania danych, odbywa się ono zawsze na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak to ma np. miejsce w procesie przetwarzania danych, a która to umowa jest niezbędna przy realizacji dostaw towarów albo świadczeniu usług, to wówczas podstawą przetwarzania jest art. 6 akapit I lit. b) RODO. Zasada ta obowiązuje także w przypadku takich procesów przetwarzania danych, które są niezbędne do przeprowadzania działań poprzedzających zawarcie umowy, tak jak w przypadkach zapytań ofertowych na nasze produkty albo usługi. Jeśli nasze przedsiębiorstwo obowiązują przepisy, które wymagają przetwarzania danych osobowych, jak na przykład wypełnianie obowiązku podatkowego, to wówczas przetwarzanie danych opiera się na artykule 6, akapicie I lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, aby chronić podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą albo innej osoby fizycznej. Ma to np. miejsce w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nasz zakład ulegnie wypadkowi, a takie dane jak nazwisko, wiek, dane dot. ubezpieczenia albo inne informacje ważne dla życia tej osoby, muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim. W takim przypadku przetwarzanie danych opiera się na art. 6 rozdziale I lit. f) RODO. Na tej podstawie opierają się procesy przetwarzania, które nie są ujęte w żadnej innej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub innej osoby trzeciej, jeśli te interesy nie stoją w sprzeczności z podstawowymi prawami i prawami wolnościowymi osoby, której dotyczą. Takie procesy przetwarzania są dopuszczone, ponieważ zostały one wyszczególnione przez europejskiego ustawodawcę. Uważa on, że uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (uzasadnienie 47 zdanie 2 RODO).

 

10. Przetwarzanie danych wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Opierając się na art. 6 rozdziale I lit. f) RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie naszej działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra naszych pracowników i udziałowców.

 

11. Okres, w którym dane osobowe są przechowywane

Kryterium, wg którego określa się okres przechowywania danych osobowych, to ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli nie będą już wymagane do realizacji umowy lub przygotowania umowy.

 

12. Przepisy prawne lub umowne, na podstawie których dane osobowe są udostępniane; konieczność opracowania danych do zawarcia umowy; obowiązki osób, które przekazują dane osobowe; możliwe skutki nieudostępnienia danych

Wyjaśniamy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagana prawnie (np. na podstawie przepisów podatkowych) albo wynika z uwarunkowań prawnych (np. dane partnera umowy). Czasami przy zawieraniu umowy jest wymagane, żeby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które są później przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest np. zobowiązana do udostępnienia nam swoich danych osobowych, jeśli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z daną osobą, nie mogłaby być zawarta. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi się zwrócić do naszego pracownika. Nasz pracownik wyjaśni danej osobie, czy udostępnienie danych w danym przypadku jest związane z wymogami prawnymi, umownymi lub czy jest wymagane w związku z zawarciem umowy i czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych oraz jakie skutki miało by nieudostępnienie tych danych.

 

13. Zautomatyzowane narzędzia podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca rezygnujemy z podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych oraz operacji profilowania.